Adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezetés

Vislóczki Ágota vagyok és számomra fontos személyes adataidnak védelme is, ennek is nagy jelentőséget tulajdonítok. Ezért szeretném, ha ugyanannyira meg tudnál bízni bennem az adatvédelmet illetően, mint az otthonod megtervezését illetően. Ennek érdekében kérlek, hogy figyelmesen olvasd el a jelen ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓt.
Az ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ kialakítása során természetesen figyelembe vettem az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályokat:
Vislóczki Ágota EV (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.agathainteriordesign.hu (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogató és a Honlapon személyes adataikat megadó illetve a szolgáltatást igényébe vevő (a továbbiakban együttesen: Érintett) adatait kezeli.
Adatkezelő a Honlapon illetve a kapcsolatfelvétel során megadott adatok (mint például név, cím, e-mail cím, telefonszám) kezelésekor a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelően jár el. Az e célból történő adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására bármikor, egyoldalúan jogosult.

2. Adatkezelő és az adatfeldolgozó adatai

Adatkezelő: Vislóczki Ágota EV
székhely: 7626 Pécs, Felsőbalokány utca 2/b
e-mail: info@agathainteriordesign.hu
adószám:

Adatfeldolgozók
Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft.
székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
e-mail: info@mhosting.hu

3. Fogalmak és értelmezéseik

Adatkezelő: Vislóczki Ágota EV
székhely: 7626 Pécs, Felsőbalokány utca 2/b
e-mail: info@agathainteriordesign.hu
adószám:

Adatfeldolgozók
Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft.
székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
e-mail: info@mhosting.hu

a) Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

b) Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

c) Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

d) Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

e) Nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

f) Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A www.agathainteriordesign.hu szolgáltatás nyújtásának a keretében az adatkezelő Vislóczki Ágota.

g) Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

h) Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

i) Az érintett hozzájárulása

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

4. Alapelvek

A vonatkozó törvényi előírások értelmében személyes adat akkor kezelhető, ha:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

4.1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb alapelvek

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.

Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérek látogatóimtól, szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat: az adatkezelésre a Honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését vagy zárolását. A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.

5. Adatkezelés célja

A www.agathainteriordesign.hu weboldal látogatása során illetve a honlapon hirdetett szolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatok feldolgozása, illetve a következő céllal történő kezelése:

Személyes adat: Vezeték- és keresztnév

Az adatkezelés célja
A kapcsolatfelvételhez, később a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

Jogalap
GDPR 6. cikkely (1) bek. a) és b) pontja

Személyes adat: Telefonszám

Az adatkezelés célja
A kapcsolatfelvételhez, kapcsoltat tartáshoz szükséges valamint a szolgáltatással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése érdekében.

Jogalap
GDPR 6. cikkely (1) bek. a) és b) pontja

Személyes adat: E-mail cím

Az adatkezelés célja
Kapcsolattartás, a szolgáltatással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése érdekében.

Jogalap
GDPR 6. cikkely (1) bek. a) és b) pontja

Személyes adat: Számlázási név és cím

Az adatkezelés célja
A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése érdekében.

Jogalap
GDPR 6. cikkely (1) bek. b) pontja

Személyes adat: IP-cím

Az adatkezelés célja
Technikai művelet végrehajtása.

Jogalap
GDPR 6. cikkely (1) bek. f) pontja

6. Adattovábbítás

A weboldalon való kapcsolatfelvétel során megadott adatok egy részét (név, pontos cím, telefonszám, e-mail cím) nem kerülnek továbbításra.

7. A személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások

7.1 Kapcsolatfelvétel

A www.agathainteriordesign.hu weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez lehetőség van kapcsolatfelvételre, űrlapkitöltésre.
Ezen az oldalon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (például név, e-mail címet, jelszót) kérem el. Amennyiben szerződés nem jön létre, úgy a félbehagyott megkeresésekben, űrlapban szereplő személyes adatokat 14 napig kerül tárolásra, ezt követően törlésre kerülnek. Az e célból történő adatkezelés jogalapja a jogos érdek

7.2. Süti (cookie)

Mi az a süti/cookie?
A cookie egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Az IP-címet leszámítva név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.
A cookie webanalitikai célokat szolgál, elősegíti a felhasználók megkülönböztetését, az adatvesztés megakadályozását. Az anonim látogatóazonosító lehetővé teszi továbbá a felhasználó Internethasználatának, így a megtekintett weboldalak történetének a böngészési szokásoknak nyomon követését.
A cookie használatával kizárólag az adott szolgáltató tudja az érintett adatokat a felhasználó személyével kapcsolatba hozni, és kizárólag az érintett domain cím látogatása esetén.
A weboldalra való belépéssel, ha ezt az Felhasználó (látogató) által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt a Felhasználó az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat a Felhasználó számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, hordható okoseszközök), illetve azon ilyen célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.
Amennyiben nem szeretnéd, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépedre, módod van a böngésződet úgy beállítani, hogy az ne engedd meg az egyedei azonosító jel elhelyezését a gépedre, illetőleg telepítést követően töröld ezeket a böngésző adatvédelmi beállításaidnál. Ilyen esetben, sütik nélkül nem tudod majd maradéktalanul kihasználni honlapom minden funkcióját, szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása nélkül nem tudom garantálni Neked a honlap teljes körű használatát. Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézze át a böngésző utasításait vagy súgóját.
A sütik által a következő adatok kerülnek rögzítésre és kezelésre:
• IP-cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv),
• a látogatás pontos időpontja,
• az előzőleg látogatott oldal címe,
• a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás, az oldalon töltött idő.

Ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani.

A látogatásokkal kapcsolatos naplóállományokat (log fájlok) a tárhelyszolgáltató irányelveiben meghatározott idő elteltével törlésre kerülnek.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – adatkezelői jogos érdek

7.2.1 A honlapon a következő sütik kerülnek elhelyeztetésre

Típus
szükséges/funkcionális sütik
Cél
kiválasztott szolgáltatás megőrzés
Adattárolás időtartama
állandó
Jogalap
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
Típus
használatot elősegítő/technikai sütik
Cél
weboldal használhatósága, megjelenése
Adattárolás időtartama
használat idejére
Jogalap
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
Típus
hozzájáruláson alapuló sütik
Cél
Google Analytics
Adattárolás időtartama
A honlapon beállított cookie-k maximális tárolási ideje: 30 nap.
Az adatok maximum tárolási ideje 30 nap
Jogalap
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
A funkcionális/szükséges cookie-k lehetővé teszi a honlapon a már megadott részletek elmentését, és hogy ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb funkciók kerüljenek felkínálásra. Ezen cookie-k egyúttal lehetővé teszik a honlap további, Neked kínált opcionális funkcióinak használatát is. Ezen cookie-k használatához a hozzájárulásodra nincsen szükség. Ugyanakkor lehetőséged van ezeket be- és kikapcsolni.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy a funkcionális cookie-k kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak működését.

A technikai cookie-k olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem használható rendeltetésszerűen. Ezen cookie-kat kizárólag én használom. Ez azt jelenti, hogy a cookie-kban tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra. A honlap rendeltetésszerű működtetéséhez ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek, ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók.

A hozzájáruláson alapuló cookie-k használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve bármikor visszavonhatod a cookie beállításainak megfelelő módosításával

7.3. Honlapom által használt harmadik fél általi sütik, illetve más hasonló programok

Google Analytics
A honlapomon a Google Analyticset, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használom.

Információk a harmadik félről: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Google Analytics biztonsági és adatvédelmi elveiről itt olvashatsz bővebben: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google Analytics által használt sütikkel kapcsolatos adatkezelésről, a sütik funkciójáról részletesen az alábbi linken olvashatsz:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Kérlek, hogy olvasd el a Google adatvédelmi szabályzatát, amely további információval szolgál a jogaiddal, valamint az adataidnak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban is.
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

Aki nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásáról, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1. Az érintett hozzáférési joga

Neked jogod van tőlem, mint adatkezelőtől tájékoztatást kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a személyes adataidat kezelem, úgy minimum a következő információkról kapsz tájékoztatást:
• az adatkezelés céljáról;
• a kezelt személyes adatok kategóriájáról;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriájáról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölve lettek vagy közölésre kerülnek, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
• az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
• továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatkezelőként vállalom, hogy a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadom a tájékoztatást.

Automatizált döntéshozatali eljárást nem alkalmazok (profiling). A személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítem ki, és nem kapcsolom össze.

8.2. Az érintett további jogai az adatkezelés kapcsán

1. kérelmezheted a rád vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését/kiegészítését, amennyiben a rád vonatkozó személyes adatot pontatlanul/hiányosan kezelem (Helyesbítéshez való jog).

2. kérelmezheted a rád vonatkozó személyes adatok törlését teljes egészében, vagy egyes, az általam kezelt személyes adatokra vonatkozóan (Törléshez való jog). E joga alapján jogosult vagy arra, hogy helyreállíthatatlanul és véglegesen töröljem /anonimizáljam azon személyes adataidat (és megsemmisítsem/anonimizáljam a törléssel érintett személyes adataidat tartalmazó dokumentumokat).

3. kérelmezheted a rád vonatkozó személyes adataid kezelésének korlátozását a korlátozni kívánt személyes adatkörök megjelölésével (Adatkezelés korlátozásához való jog). E joga alapján jogosult vagy arra, hogy korlátozzam személyes adatainak kezelését, amennyiben vitatod azok pontosságát. Amennyiben a véleményed szerint az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor ellenzed a személyes adataid törlését. Vagy amennyiben nincs szükségem a személyes adataidra adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.

4. kérheted, hogy ismertessem, milyen címzetteket tájékoztattam az adataid helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról;

5. amennyiben személyes adataidat a hozzájárulásod alapján kezelem, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatod (Hozzájárulás visszavonásához való jog) a jövőre nézve. Az általad adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelhetem a személyes adataid jogi kötelezettségem teljesítése vagy jogos érdekem érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll;

6. jogosult vagy arra, hogy az általad a rád vonatkozóan adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd. Továbbá jogosult vagy arra, hogy Ön kérje/az Ön által adott jogszerű meghatalmazással harmadik személy kérje ezen adatok továbbítását másik adatkezelő részére (amennyiben az adatkezelő általi adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy az adatkezelővel kötött szerződésen alapul. Adathordozhatósághoz való jog).

7. jogosult vagy arra, hogy tiltakozz jogos érdek jogalapján kezelt személyes adataidnak kezelése ellen (Tiltakozáshoz való jog).

9. Jogorvoslat

Panasszal fordulhatsz, ill. tájékoztatást kérhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságtól is (A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga)
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021.05.07. napjától érvényes.
© 2021 agathainteriordesign.hu   Minden jog fenntartva!
Created by moganndesign
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram